Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat zij wettelijk gezien niet zonder gegronde reden afwezig mogen zijn op school. In enkele voorkomende gevallen bestaat de mogelijkheid om extra verlof aan te vragen. Dit kan door middel van een verlofaanvraagformulier in te vullen, die u bij de directie kunt krijgen.  De directie besluit op basis van de leerplichtwet over de aanvragen tot en met 10 dagen. Voor de aanvragen van meer dan 10 dagen neemt de leerplichtambtenaar een besluit. In de eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit verlof worden verleend.