Medezeggenschapsraad

Unit Kinderopvang
De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de locaties. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

Unit onderwijs
De medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol in de manier waarop het onderwijs binnen het IKC De Aquamarijn functioneert. Ze houdt zich bezig met het beoordelen van allerlei beleidszaken die binnen een school spelen zoals het borgen van de kwaliteit van onderwijs en de zorg voor de kinderen, het aantal groepen binnen de school of het vaststellen van vakantieperiodes. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden tussen de ouder- en de personeelsgeleding van de MR gescheiden.
Indien u contact wilt opnemen met de MR van de unit onderwijs, kunt u contact opnemen met Monique Koopman (info@aquamarijn.asg.nl).